Impregnering

Norsk Impregneringskontroll

Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke. Dette forutsetter at trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler. Gjennom Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR) samordnes kontrollens bestemmelser i de nordiske land i NTR-dokument nr. 3 “Nordiske regler for kvalitetskontroll av impregnert tre.

Norsk Impregneringskontroll (NIK) er en frivillig kontrollordning som arbeider for å sikre høy kvalitet på trykkimpregnert tre i Norge. NIK har ca. 35 medlemsbedrifter. Disse produserer over 90 % av det impregnerte trevirket i Norge.

Treteknisk er sekretariat og utfører selve kontrollfunksjonen.

Gjennomføring av kontrollordningen

Bedriftens produksjon av trykkimpregnert tre blir kontrollert to ganger årlig. Ved kontrollene sikres det at produksjonen er tilfredsstillende og i overensstemmelse med de tekniske krav som stilles i NTR-dokument nr. 3:2011. Kontrollen omfatter bruk av godkjent impregneringsmiddel, og at minstekravet til opptak for middelet og inntrengning i klassen er oppfylt. Krav til opptak av impregneringsmiddel er avhengig av hvilket impregnerings-middel som benyttes og produktets tiltenkte bruksområde. Impregnerte produkter deles inn i klasser avhengig av produktets anbefalte bruksområde.

Bedrifter som er tilknyttet NIK er forpliktet til å stykkmerke alle produkter.